Ordu İli Düzyayla Belediyesi İtfaiye Eri Personeli Alımı 2011 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Ordu İli Düzyayla Belediyesi İtfaiye Eri Personeli Alımı 2011

Ordu İli Gölköy İlçesi Düzyayla Belediye Başkanlığında İtfaiye müdürlüğüne itfaiye eri olarak istihdam edilmek üzere sınavla personel alımı yapılaaktır. Konuyla ilgili sınav ilanı aşağıdaki şekildedir.

T.C. ORDU İLİ-GÖLKÖY İLÇESİ DÜZYAYLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

657 Sayılı Devlet Memurlar Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, 21.10.2006 tarih ve 26326 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinin 15,16 ve 17. maddeleri ile 11.042007 tarih ve 26490 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Belediye İtfaiye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte belirtilen hükümler çerçevesinde; Belediyemizde münhal bulunan aşağıda sınıfı, unvanı, derecesi, âdeti, cinsiyeti, KPSS puan türü, taban puanı ve öğrenim durumu belirtilen 1 Adet İtfaiye Eri kadrosuna 2010 Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve aşağıdaki belirtilen taban puana göre Belediyemize müracaat eden adaylar arasından, en yüksek puandan başlamak üzere kadro ve öğrenim durumları itibariyle ilan edilen sayıların 3’ er katı asil aday belirlenerek sözlü sınava çağırılacaktır. Belirtilen taban puana göre ilan edilen sayıların 3′ er katı yedek aday belirlenecektir.

ALIM YAPILACAK BOŞ KADROLAR:

Sınıfı Unvanı Derecesi Adedi Cinsiyeti KPSS Puan Türü Taban Puanı Ögrenim Dorumu
GİH İtfaiye Eri 9 1 E/K KPSSP3 45 4Yıllık Yüksekokul Mezunu Olmak
GENEL TOPLAM 1

BAŞVURUDA BULUNACAK ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar. Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

4) Sağlık açısından kapalı mekân, dar alan ve yükseklik gibi fobisi olmamak kaydıyla itfaiye teşkilatının çalışma şartlarına uygun olmak,

5) Tartılma ve ölçülme aç kamına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 m. kadınlarda en az 1.60 m boyunda olmak ve boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında ( +,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak,

6) Yukarıdaki tabloda belirtilen kadroya uygun olarak. Lisans veya 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak

7) İtfaiye Eri sınavının yapılacağı gün itibariyle30 yaşım doldurmamış olmak,

8) 657 sayılı devlet memuru kanunu 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek Akıl hastalığı Bulunmamak

9) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan 2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve yukarda belirtilen puan türleri itibariyle 100 tam puan Üzerinden en az 45 puan almış olmak.

10) Tercih edilecek kadrolar için aranan diğer başvuru şartlan m taşımak şartlan aranır.

BAŞVURU SÜRESİ VE YERİ

Başvuru süresi 27.07.2011 Çarşamba günü saat 09:30’da başlayacak ve 27.07.2011 Çarşamba günü saat 16:00’da sona erecektir. Başvurular, Düzyayla Belediye Başkanlığı’nda bulunan Yazı işleri Müdürlüğüne şahsen yapılacaktır. Posta ve e-mail yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

Sınav Giriş kartları; sınava girmeye hak kazanan adaylar kendileri için düzenlenen Sınav Giriş Kartlarını 11.08.2011 mesai günü aynı yerden teslim alınacaktır. ^

BAŞVURU SIRASINDA İSTENECEK BELGELER

1- Nüfus cüzdanı sureti,(aslı ile birlikte).

2- Diploma sureti.(aslı ile birlikte).

3- 8 Adet vesikalık fotoğraf (son üç ay içerisinde çekilmiş)

4- KPSS sonuç Belgesi ve sureti,

5- Askerlikle ilişiği olmadığına dair Belge.

6- Görevini devamlı yapmaya engel bir durum olmadığına ilişkin beyanı.

SINAV YERİ VE ZAMANI

Sınav Düzyayla Belediye Başkanlığı meclis toplantı salonunda 12.08.2011 günü saat: 16:00 da sözlü sınav olarak yapılacaktır.

DEĞERLENDİRME

1- Sınav komisyonu, sınava giren adayları dayanıklılık leşti dahil olmak üzere, itfaiye Yönetmeliği ve buralarda belirlenen atanma için öngörülen genel ve özel şartları taşıyıp taşımadıkları açısından değerlendirir.

2- Sınav Komisyonunca yapılacak olan sözlü sınavda değerlendirme 100 lam puan üzerinden yapılacaktır, sınavdan 70 puanın altında alan adaylar başarısız sayılacaktır.

3- En yüksek başarı puanından başlayarak atama yapılacak kadro sayısı kadar asil ve yedek aday ilan edilecektir. Asil adaylardan göreve başlamayanların yerine sırasıyla yedek adaylardan atama yapılacaktır.

4- Sınav Komisyonu sınavı iptal edebilir ve durum sınava girecek adaylara bildirilir. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunulan adaylar sonradan tespit edilen başvurular idaremizce değerlendirilmeye alınmayacak ve ilgililer hakkında Gölköy Cumhuriyet Başsavcılığı Makamına suç duyurusunda bulunulacaktır.

SÖZLÜ SINAV KONULARI

1) Belediye İtfaiye Yönetmeliği

2) Türkiye (Cumhuriyeti Anayasası,

3) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,

4) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

5) Mahalli İdarelerle ilgili temel mevzuattan oluşacaktır.

6)Dayanaklılık testi.

Sınav sonuçlan Düzyayla Belediye Başkanlığı ilan Panosunda duyurulacak ve kazanan adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

İlk Yorumu Siz Yapın “Ordu İli Düzyayla Belediyesi İtfaiye Eri Personeli Alımı 2011”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.