TBMM Personel Eleman Memur Alımı Kamu Denetçisi Alımı - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

TBMM Personel Eleman Memur Alımı Kamu Denetçisi Alımı

Kamu memur alımları içinde en iyi kariyer mesleklerden biri olarak görülen kamu denetçisi alımı yapılacak. Özellikle 2013 yılı için yapılacak olan personel memur alım ilanı kapsamında bir kamu baş denetçisi ve beş kamu denetçisi alımı yapılacaktır. Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı tarafından yapılacak olan memur alım ilanı ve başvuru koşulları şöyledir.Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığından:

14.06.2012 tarihli ve 6328 sayılı Kamu DenetçiliğiKurumu Kanunu’nun 11′inci ve geçici 1’inci maddeleri uyarınca Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bir kamu baş denetçisi ve beş kamu denetçisi için seçim yapılacaktır.

Kamu başdenetçisi veya kamudenetçisi aday adaylığı başvurusunda bulunmak isteyenlerde, Kamu DenetçiliğiKurumu Kanunu’nun 10’uncu maddesinde belirtilen aşağıdaki şartlar aranacaktır:

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Seçimin yapıldığı tarihte başdenetçi için 50, denetçi için 40 yaşını doldurmuş olmak, (Seçimin yapılacağı tarihkesinleşmediğinden yaşın tespitinde, seçimlerin tamamlanması için öngörülmüşazami süre olan 30 gün dikkate alınarak başdenetçiaday adaylığı için 29.11.1962, denetçi aday adaylığı için de 29.11.1972tarihinden önce doğmuş olanların başvuruları kabul edilecektir. Seçimlerin29.11.2012 tarihinden önceki bir tarihte gerçekleşmesi durumunda yaşdeğerlendirmesi yeniden yapılacak olup yaş şartını taşımayanların adayadaylıkları/adaylıkları düşecektir.)

c) Tercihen hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idaribilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden olmak üzere dört yıllık eğitimveren fakültelerden veya bunlara denkliği kabul edilmiş yurt içi veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararasıkuruluşlarda, sivil toplum kuruluşlarında veya kamu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşlarında ya da özel sektörde toplamda en az on yıl çalışmış olmak,

e) Kamu haklarından yasaklı olmamak,

f) Başvuru sırasında herhangi bir siyasi partiye üyeolmamak,

g) 26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk CezaKanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kastenişlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına ya da affa uğramış olsa veya hükmünaçıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş olsa bile Türk Ceza Kanunu’nun ikincikitabının birinci kısmının bir ve ikinci bölümündeki suçlar, Devletingüvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşısuçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluksuçları ile yabancı devletlerle olan ilişkilere karşı suçlardan veya zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasınafesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmamak,

Sayılan şartları haiz bulunan ilgililerin, 30.10.2012Salı günü saat 18:30’a kadar “Türkiye Büyük MilletMeclisi Başkanlığı 06543 Bakanlıklar ANKARA” adresine şahsen ya da posta yoluile aşağıda belirtilen belgelerle birlikte başvurmaları gerekmektedir:

a) TBMM Başkanlığına hitaben yazılacak başvurudilekçesi,

b) Özgeçmiş,

c) Son altı ay içerisinde çektirilmiş 2 adet vesikalıkfotoğraf,

d) Onaylı nüfus cüzdanı örneği,

e) En az dört yıllık yüksek öğrenimdiplomasının ya da mezuniyet belgesinin onaylı örneği, (Yurtdışındakiüniversitelerden mezun olanlar için denklik belgesinin onaylı örneği ilebirlikte.)

f) Cumhuriyet savcılığından son üç ay içerisindealınmış, adli sicil ve arşiv bilgilerini gösterir belgenin aslı,

g) Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmış/çalışmakta olanlar için sicil özeti/hizmet belgesinin aslı; uluslararası kuruluşlarda çalışmış/çalışmakta olanlar için ilgili kuruluşta çalışmış olduğunu gösterir belgeninaslı; sivil toplum kuruluşlarında veya kumu kurumu niteliğindeki meslekkuruluşlarında ya da özel sektörde çalışmış/çalışmakta olanlar için SosyalGüvenlik Kurumu hizmet döküm belgesinin aslı.

Son başvuru tarihinden sonra yapılan başvurular, eksikbelgeli başvurular ile aynı kişinin hem başdenetçi hemdenetçi aday adaylığı için yapacağı başvurular işleme alınmayacak oluppostadaki gecikmeler de dikkate alınmayacaktır.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

Incoming search terms:

  • tbmm memur alımı 2013
  • tbmm işçi alımı
  • tbmm uzman yardımcılığı 2013
  • meclise personel alımı 2013
  • gelir idaresi memur alımı 2013
  • tbmm eleman alımı 2013
  • tbmm garson alimi 2013
  • meclis memur alımı 2013
  • tbmm 2013 memur alımı
  • tbmm personel maaşları

İlk Yorumu Siz Yapın “TBMM Personel Eleman Memur Alımı Kamu Denetçisi Alımı”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.