Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Memur Alımı Askeri Hakim Alımı 2012 - Personel Alımı 2015, Memur Alımı 2015, Personel Alımları

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Memur Alımı Askeri Hakim Alımı 2012

2012 yılının yaz aylarının da başlamasıyla azalan kamu memur alımları az da olsa devam ediyor. Bu hafta yayınlanan ilk kamu memur alım ilanı Türk Silahlı Kuvvetleri’nden geldi. Kamu kurumları içinde en çok tercih edilen memur ilanları olan askeri personel alımlarından birisi de Hakim alım ilanı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından muvazzaf askeri hakim alımı yapılacak. Konuyla ilgi yayınlanan ilan şöyle:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNE MUVAZZAF ASKERÎ HÂKİM TEMİNİ

BAŞVURU KILAVUZU

1. YASAL MEVZUAT

Türk Silahlı Kuvvetlerine muvazzaf askerî hâkim temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre en az dört yıllık hukuk fakültesini bitiren;

a. Muvazzaf subaylar,

b. Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar,

c. Sivil kaynaktan bayan ve askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylardan yapılmaktadır.

2. KONTENJAN DURUMU

a. Kuvvet Komutanlıkları tarafından kaynak bazında tespit edilen “Askerî Hâkim” sınıfı kontenjanları daha sonra açıklanacaktır.

b. Muvazzaf subaylara veya bayanlara ayrılan kontenjanlar tamamlanamazsa boş kalan kontenjanlar dış kaynaktan başvuru yapan ve başarılı olan erkek adaylar (yedek subay veya askerlik hizmetini yapmamış erkekler) ile tamamlanacaktır.

c. Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar ile sivil kaynaktan başvuru yapan askerliğini yapmamış erkek adaylar birlikte değerlendirilerek sıralanacaktır.

ç. Her kaynak [muvazzaf subay, sivil bayan ve erkek adaylardan başvuranlar (yedek subay dahil)] sınav sonuçlarına göre, kendi içerisinde ve ayrı ayrı sıralamaya tabi tutulacaktır.

d. Sivil kaynaktan bayan adaylar sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığına başvurabileceklerdir.

e. Tüm seçim aşamaları sonucunda ilan edilen asıl listede yer alan adayların, Kuvvet Komutanlıklarına dağılımları seçim aşamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre yapılacaktır.

3. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a. Genel Nitelikler:

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliğindeki “Askerî Hâkim” sınıfı için belirlenen sağlık şartlarına sahip olmak,

(3) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış veya ertelenmiş olsa bile bir cürümden hükümlü bulunmamak veya ceza soruşturması veya kovuşturması altında olmamak,

(4) Sarhoşluğu, kumar oynamayı adet edinmiş veya kumar oynatmış olmamak, kendisinin veya ana babasının ve varsa eşinin ahlak yönünden kötü hali bulunmamak, kendisinin yasa dışı tutum ve davranışı olmadığının yaptırılacak araştırma sonunda anlaşılmış bulunmak, siyasi, ideolojik, yıkıcı ve bölücü akımlara karışmış olmamak,

(5) Ön sağlık muayenesine kadar (12 Ekim 2012 dahil), Türk hukuk fakültelerinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak.

(6) Yabancı uyruklu biriyle, ilgili mevzuat hükümlerine aykırı olarak evli olmamak, herhangi biriyle nikâhsız olarak yaşamamak,

(7) Sağlık durumunun askerî hâkim olmaya elverişli olduğunu, o yıla ait tam teşekküllü askerî hastane raporu ile belgelemiş olmak,

(8) Yapılacak yazılı sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak.

b. Özel Nitelikler:

(1) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar:

Harp okulu mezunu ya da en az dört yıllık fakülte veya yüksekokulu Türk Silahlı Kuvvetleri nam ve hesabına okuyarak muvazzaf subay nasbedilen veya Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre dış kaynaktan muvazzaf subay nasbedilen hukuk fakültesi mezunlarında ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

(a) Son başvuru tarihi (14 Eylül 2012 dahil) itibariyle üsteğmen rütbesinde veya yüzbaşı rütbesinin ilk üç yılında olmak,

(b) En az iki yıl hizmet görmüş olmak,

(c) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerinin not ortalamasının, sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak,

(ç) Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek “Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesi” olumlu olmak,

(d) Sınıf değişikliğine ilgili Kuvvet Komutanlığınca muvafakat edilmiş olmak,

(e) Disiplin mahkemeleri veya disiplin amirlerince toplam olarak yirmi bir gün veya daha fazla oda veya göz hapsi cezası almamış olmak,

UYARI: Hukuk Fakültesi mezunu muvazzaf subaylar sadece mensubu olduğu Kuvvet Komutanlığı kontenjanına müracaat edebilirler. (Jandarma Genel Komutanlığı mensubu subaylar sadece Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı mensubu subaylar ise sadece Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına müracaat edebilirler.)

(2) Yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar:

Hukuk fakültelerini bitirmiş yedek subaylarda ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

(a) Yedek subay okuluna girişinde düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için 30 yaşından, doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşından büyük olmamak,

(b) Yedek subaylık hizmet süresi içerisinde istekli olmak,

(c) Birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde yer alan örneğe uygun olarak doldurulmuş, “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi almış olmak,

(ç) Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde başarılı olmak,

UYARI : Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar, başvurularını muvazzaflık hizmetleri sırasında yapmaları gerekmektedir. Terhislerinden sonra yapılacak başvurular işleme konulmayacaktır.

NOT : Yedek subaylık hizmetini yapmakta olan adaylar, görev yaptıkları Kuvvet Komutanlığının haricindeki Kuvvet Komutanlıklarında istihdam edilebileceklerdir.

(3) Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkekler:

Hukuk fakültesi mezunu bayanlar ile askerliğini yapmamış erkeklerde ayrıca aşağıdaki nitelikler aranır.

(a) Hukuk fakültelerini bitirmiş bayanlar ile aynı durumda olan ve henüz askerliğini yapmamış erkek adaylardan, düzeltilmemiş nüfus kaydına göre lisans ve yüksek lisans öğrenimi yapmış olanlar için 30 yaşından (29 Haziran 1982 ve daha sonra doğmuş olmak), doktora öğrenimini tamamlamış olanlar için 35 yaşından (29 Haziran 1977 ve daha sonra doğmuş olmak) büyük olmamak,

(b) Uygulanacak ön sağlık muayenesi ve fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde başarılı olmak,

4. BAŞVURU ESASLARI

a. Genel ve özel niteliklere sahip tüm adaylar, başvurularını 29 Haziran – 14 Eylül 2012 (Saat: 17.00’a kadar) tarihleri arasında doğrudan www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden yapacaklardır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

b. İnternet harici diğer yollarla (dilekçe, posta vb.) yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

c. Başvuru formunun internet üzerinden doldurulmasından sonra işlemin tamamlandığına ilişkin şifre verilecektir. Daha sonra bu şifreyi kullanarak kendi bilgilerinizi kontrol edebilir varsa değişikliklerinizi yapabilirsiniz. Başvuru bilgilerinize başkaları tarafından ulaşılıp değiştirilmemesi için şifrenizi gizli tutmanız gerekmektedir.

ç. Başvuruların bitiminden sonra www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden başvuruların durumu ile ilgili duyuru yayımlanacaktır. Başvuru yapanların bilgilerinde herhangi bir hata varsa bu dönem içerisinde kayıtlarını düzeltmeleri gerekmektedir. Daha sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.

d. Tebliğ tarihi, sonuçların internette yayımlandığı gün başlayacaktır. Başvurusu kabul edilen adaylara ayrıca çağrı mektubu gönderilmeyecektir.

e. “Herkesin kendi idari işlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve bilgilerin www.tekok.edu.tr internet adresinde yayımlanacağı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir nedenle, belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamanız halinde mazeretiniz geçersiz olacak ve sizin için bir hak doğurmayacaktır. Başvuru yapan adaylar, bu durumu kabul ederek, herhangi bir hak talebinde bulunmayacaklarını kabul etmiş sayılırlar.

f. Ayrıca, adaylar; askerî hâkim temin faaliyetleri sonunda asıl listede yer alarak başarı ve tercih önceliği ile kuvvet kontenjanlarına göre bir kuvvete yerleştirmelerinin yapılması durumunda, yedek listeye geçerek başka bir kuvvete geçmeyi talep etmeyeceklerini ve yedek listede kalmaları halinde başarı durumuna göre idare tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ettiklerini taahhüt etmektedirler.

g. Başvuru yapan adaylar; hazırlamaları gereken tüm belgelerin incelenmesini müteakip eksik belgesi bulunmaları halinde eksik belgelerini tamamlayacaklarını, tamamlamamaları veya beyan ettikleri bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda ise tüm haklarını kaybedeceklerini ve konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak iddia etmeyeceklerini kabul etmiş sayılırlar. Bu nedenle mağdur olmamak için istenen belgelerin doğru ve eksiksiz olarak tamamlanması gerekmektedir.

ğ. Temin faaliyeti takvimi gerekli görüldüğünde idarece değiştirilebilecektir.

UYARI: Başvuru yapan adayların (yedek subay adayları ile sivil kaynaktan başvuru yapan askerliğini yapmamış erkek adaylar), başvuru sonrası statülerinin değişmesi halinde ilk başvurularındaki statüleri esas alınacaktır. Örneğin, sivil kaynaktan başvuru yapan adayların sonradan askerlik hizmetine alınarak yedek subay olması durumunda, başvurduğu kaynağa göre sınav değerlendirmesi yapılacak ve sivil kaynaktan başvuru yapan adaylar arasında değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

5. HAZIRLANACAK BELGELER

a. Yazılı sınava gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:

(1) T.C.Nüfus Cüzdanı veya ehliyet belgesi (tüm adaylar),

(2) Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya üniversiteden onaylı fotokopileri (Muvazzaf Subaylar Hariç Tüm Adaylar),

(a) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, bu okullara ait denklik belgesini diplomaya ekli olarak getireceklerdir.

(b) Yazılı sınava; 12 Ekim 2012 tarihine kadar mezun olabilecek adaylar katılabilecektir.

(3) Varsa doktora öğrenimini tamamlamış olduğunu belirten belge (muvazzaf subaylar hariç tüm adaylar),

(4) Kurşun kalem ve silgi.

b. Ön sağlık, Fiziki Yeteneği Değerlendirme Testi (FYDT) ve Mülakat aşamasına gelirken adayların beraberinde getirmesi gereken belgeler:

(1) T.C.Nüfus Cüzdanının aslı ve bir adet fotokopisi (tüm adaylar),

(2) Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya üniversiteden onaylı fotokopileri (muvazzaf subaylar hariç tüm adaylar),

(a) Öğrenimini yurt dışında tamamlayanlar, bu okullara ait denklik belgesini diplomaya ekli olarak getireceklerdir.

(b) 2012 yılında mezun olacak adayların en geç 12 Ekim 2012 tarihine kadar mezun olmuş olmaları gerekmektedir. Diploma veya geçici mezuniyet belgesi getiremiyorsanız, okuduğunuz üniversitenin öğrenci işlerinden alacağınız onaylı ve mezun olduğunuzu belirtir bir yazı getirmeniz gerekmektedir.

(3) Varsa doktora öğrenimini tamamlamış olduğunu belirten belge (muvazzaf subaylar hariç tüm adaylar),

(4) Görev Yazısı (yedek subaylar dahil),

TSK’de halen görev yapıyorsanız sicil amiriniz tarafından, görev ve unvanınızı belirten belge düzenlenmesi gerekmektedir.

(5) Nitelik Belgesi,

(a) Hukuk fakültesi mezunu muvazzaf subaylar için, birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak “Askerî Hâkim Adayları Muvazzaf Subaylar İçin Nitelik Belgesi”,

(b) Hukuk fakültelerini bitirmiş yedek subaylar için ise, birinci ve ikinci sicil amirlerince, Askerî Hakîm Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-B’sinde yer alan örneğe uygun olarak “Muvazzaf Subay Olur” kayıtlı nitelik belgesi düzenlenmesi gerekmektedir.

(6) Noter Onaylı Taahhütname (Tüm Adaylar),

Seçim aşamalarında başarılı olanlardan asıl listede yer alan adayların (muvazzaf subaylar hariç), Kuvvet Komutanlıklarına dağılımları seçim aşamaları sonucunda aldıkları puan ve tercihlerine göre yapılmaktadır. Bu kapsamda adayların, seçim aşamalarına gelirken, 10’uncu sayfada örneği bulunan taahhütnameyi notere onaylatıp beraberlerinde getirmeleri gerekmektedir.

(7) Kamu Personeli Yabancı Dil Sınavı (KPDS) belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Tüm Adaylar),

KPDS’ye girme zorunluluğu yoktur. Adayların Kasım 2010, Mayıs 2011, Kasım 2011 ve Mayıs 2012 dönemleri KPDS notları değerlendirme notuna % 10 oranında katkı yapacak olup baraj puan bulunmamaktadır. Alınan notların en yükseği dikkate alınacak, ayrıca birden fazla yabancı dilden not olması durumunda en yüksek olanı değerlendirmeye katılacaktır.

(8) Çalıştığınız İşyerini ve Görevinizi Belirten Belge (Muvazzaf Subaylar Hariç Tüm Adaylar),

Mesleğinizle ilgili olarak çalışmış olduğunuz (staj hariç) özel ya da kamu kurumundan, çalıştığınız süreyi ve görevi belirten belge almanız gerekmektedir (Altı aydan az çalışmışsanız değerlendirmeye alınmayacağı için belge getirmeyiniz.).

(9) Şehit ve/veya gazi çocuğu iseniz, şehit ve/veya gazi çocuğu olduğunuzu belirten yetkili kurumlardan alınmış belge (Örnek: Sayfa 11),

(10) Fotoğraf,

Son üç ay içinde çekilmiş 4.5 x 6 cm. ebadında (küçük bir zarfın içinde konmuş, zarfın üzerine adınız, soyadınız ve T.C. Kimlik Numaranız yazılı) 4 adet fotoğraf,

(11) Spor şortu, spor ayakkabısı, yedek çamaşır ve havlu (fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde kullanmanız için).

Hazırladığınız belgeleri sırasıyla naylon dosya içine koyunuz.

6. SEÇİM AŞAMALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR

a. Seçim aşamaları (yazılı sınav Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir-İZMİR)’nda, ön sağlık muayenesi, fiziki yerlilik ve değerlendirme testi, mülakat ve sağlık muayenesi Hava Harp Okulu Komutanlığı (Yeşilyurt-İSTANBUL)) internette yayımlanan tarihlerde, yapılacaktır (Kroki için tıklayınız.).

b. Adayların seçim aşamaları süresince harcamalarının tamamı kendilerine aittir.

c. İlk Kontrol:

(1) Adayların yazılı sınava katılmak üzere Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’na ve ön sağlık, fydt ve mülakata katılmak üzere Hava Harp Okulu Komutanlığı (Yeşilyurt-İSTANBUL)’na geldiklerinde yapılan ilk kontroldür.

(2) Bu aşamada adayların kendisinden istenen belgelerin tam ve eksiksiz olduğu, belgelerin adayın başvuru beyanını doğrulayıp, doğrulamadığı kontrol edilir.

(3) Belgelerinden herhangi birisinin başvuru beyanına uymadığı tespit edilenler elenmiş kabul edilir ve haklarını yitirmiş olurlar.

ç. Yazılı Sınav:

(1) Yazılı sınav, 30 Eylül 2012 Pazar günü saat: 10.00’da Hava Teknik Okullar Komutanlığı (Gaziemir/İZMİR)’nda yapılacaktır (Başvuru miktarları belirlendikten sonra idarenin gerekli görmesi halinde sınav merkezi sayısı artırılabilecektir.).

(2) Yazılı sınav, Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik esaslarına göre yapılmaktadır. Yazılı sınav; genel kültür ve meslek bilgisi konularından oluşmaktadır.

(3) Genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavları her biri 50’şer soru olmak üzere toplam 100 sorudan oluşan, çoktan seçmeli, 5 seçenekli test sınavı şeklinde uygulanmaktadır. 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürmektedir.

(4) Başarılı olmak için; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınavlarının toplamı 100 puan üzerinden 60 ve yukarısında olması gerekmektedir. Baraj puanını geçemeyen adaylar elenmekte, geçen adaylar ise ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ve mülakat aşamasına çağrılmaktadır.

(5) Adayların yazılı sınav notu; genel kültür ve meslek bilgisi yazılı sınav notlarının toplamından elde edilen nottur.

(6) Yazılı sınav sonuçları ve başarılı olanların ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ve mülakat aşamalarına nerede ve ne zaman katılacakları www.tekok.edu.tr internet adresi üzerinden açıklanacaktır.

(7) Genel Kültür Yazılı Sınav Konuları:

(a) Türkçe Dilbilgisi,

(b) İnkılap Tarihi,

(c) Atatürkçülük,

(I) Türk Devlet Hayatı,

(II) Fikir Hayatı,

(III) Ekonomik Hayat,

(IV) İlke ve İnkılapları,

(ç) Uluslararası Hukuk,

(d) Matematik.

(8) Meslek Bilgisi Yazılı Sınav Konuları:

(a) Anayasa Hukuku,

(b) Ceza Hukuku,

(c) Ceza Usulü Hukuku,

(ç) İdare Hukuku,

(d) 4/1/1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu,

(e) 6, 7, 8/9/1961 tarihli ve 10899-10900-10901 sayılı Resmî Gazetelerde yayımlanan Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği (Yönetmelikte 29 Haziran 2012 tarihine kadar yapılan değişiklikler dahil).

d. Ön Sağlık Muayenesi (Muvazzaf Subaylar Hariç Tüm Adaylar):

(1) Adayların, ön sağlık muayenesi, 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı (Yeşilyurt-İSTANBUL) ’nda icra edilecektir.

(2) Ön sağlık muayenesi, yazılı sınavda başarılı olan adayların; fiziki muayene ve basit tetkiklerle kolayca tespit edilebilen ve tedavi edilmesine rağmen TSK Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde öngörülen sağlık niteliği kazandırılamayacak olan, fiziksel veya diğer sağlık problemlerini belirlemek için yapılmaktadır. Ön sağlık muayenesinde başarılı olan adaylar fiziki yeterlilik ve değerlendirme testine tabi tutulacaktır. Bu muayenede adaylarda aranan başlıca kriterler aşağıda belirtilmiş olup diğer nitelikler anılan yönetmelikte belirtilmiştir:

(a) Fiziki kabiliyet değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olmamak (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.),

(b) Bayan adaylar için en az 158 cm., erkek adaylar için en az 165 cm. boyunda olmak ve bayan adaylar için Sayfa-12’de, erkek adaylar için Sayfa-13’te yer alan boy-kilo standartları içinde olmak.

e. Fiziki Yeterlilik ve Değerlendirme Testi (Muvazzaf Subaylar Hariç Tüm Adaylar) :

(1) Adayların, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri, 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı (İSTANBUL) ’nda icra edilecektir.

(2) Adayların, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testlerinin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olmamaları (ameliyatlı, hamile, burkulma, kırık vb.) ve ön sağlık muayenesinde başarılı olmaları gerekmektedir.

(3) Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde adaylar; 3000 m. koşu, şınav ve mekik testlerine tabi tutulmaktadır. Fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi baraj niteliğinde olup, belirtilen standartları sağlayamayan adaylar elenmiş sayılacaklardır.

(4) Başarılı olmak için; branşlar için baraj puanı olmaksızın üç branşın ortalamasından 30 ve daha yukarı alan adaylar başarılı olacaktır. Baraj puanını geçemeyen adaylar elenecektir.Puanlama tablosu; Sayfa-14 (erkek adaylar için) ve Sayfa-15 (bayan adaylar için)’te yer almaktadır.

(5) Adayların fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri için beraberlerinde spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor fanilası, havlu vb.) getirmeleri gerekmektedir.

f. Mülakat :

(1) Ön sağlık muayenesi ile fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinden geçen adayların mülakatları, 08-12 Ekim 2012 tarihleri arasında Hava Harp Okulu Komutanlığı (İSTANBUL) ’nda icra edilecektir.

(2) Ön sağlık muayenesi ile fiziki yeterlilik ve değerlendirme testinde başarılı olan adayların; testler ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla önceden planlanmış ve yüz yüze sözlü iletişim gerektiren farklı öznel bilgileri edinmek üzere soru cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilen bir aşamadır.

(3) Kurulda görevli personel tarafından; adayın dış görünümü, anlatım yeteneği, konuşma düzgünlüğü ile tavır ve davranışları, yüz tam puan üzerinden değerlendirilmektedir.

(4) Her üyenin takdir ettiği notların aritmetik ortalaması alınarak mülakat notu hesaplanmaktadır.

(5) Başarılı olmak için; en az 60 ve üzerinde not almak gerekmektedir. Baraj notunu geçemeyen adaylar elenmektedir.

UYARI -1: Cep telefonu, çağrı cihazı vb. eşyalar ile seçim aşamalarına (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ve mülakat) girilmeyeceği ve sınav merkezine getirilmeyeceği ve nizamiyelerde emanet alınmayacağı için adaylar bu gibi malzemeleri yanlarında bulundurmayacaklardır.

UYARI -2: Belgelerinizden birinin eksik olması veya durumunuzun giriş koşullarına uygun olmaması halinde seçim aşamalarına katılmanız mümkün olmayacaktır.

7. SEÇİM AŞAMALARI SONUÇLARININ İLANI VE HASTANE MUAYENE İŞLEMLERİ

a. Mülakat aşamasında başarılı olan adaylar, sağlık durumunun askerî hâkim olmaya elverişli olup olmadığının tespit edilmesi için Hava Harp Okulu (HHO) 50 Yt.İaş.Rev.Bştbp.liği Hv.Sağ.Mua.Mrk.Bşk.lığına sevk edileceklerdir.

b. İcra edilen sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adayların isim listesi, 17 Ekim 2012 tarihinde www.tekok.edu.tr internet adresinden yayımlanacaktır.

c. Olumsuz sağlık raporu alan adaylar en geç 7 gün içerisinde itiraz dilekçesi ile HHO 50 Yt.İaş.Rev.Bştbp.liğı Hv.Sağ.Mua.Mrk.Bşk.lığına başvuruda bulunabilirler. İtiraz için başvuruda bulunan adaylar kontrol hastanesine sevk edilecektir. Adayın kontrol hastanesinden almış olduğu sonuç olumsuz ise işlemleri sonlandırılacak, olumlu ise hakem hastanesine sevk edilecektir. Hakem hastanesine sevk edilen adaylara almış oldukları sonuca göre işlem yapılacaktır.

8. DEĞERLENDİRME

Adaylar kendi grubu içerisinde [muvazzaf subaylar/hukuk fakültesi mezunu bayan ve askerliğini yapmamış erkek adaylar (yedek subaylar dahil)] değerlendirilmektedir.

a. Muvazzaf Subay olarak müracaat eden adaylar:

Seçim aşamaları sonucunda belirlenen barajları aşan adayların; yazılı sınav notunun % 50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS notunun % 10’u toplanarak değerlendirme notu oluşturulur. Değerlendirme notuna sicil not ortalaması eklenir ve ikiye bölünür. Çıkan rakama Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkında Yönetmelik’in EK-E’sinde yer alan çizelgeye göre hesap edilen mükafat puanı eklenir ve aynı yönetmeliğin EK-F’sinde yer alan çizelgeye göre hesap edilen ceza puanı çıkarılır. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme puanıdır.

b. Hukuk Fakültesi mezunu bayan ile askerliğini yapmamış erkek adaylar ile yedek subaylar:

Seçim aşamaları sonucunda belirlenen barajları aşan adayların; yazılı sınav notunun % 50’si, mülakat sınav notunun % 40’ı ve KPDS notunun % 10’u toplanarak değerlendirme notu oluşturulur. Elde edilen puan adayın nihai değerlendirme puanıdır.

İRTİBAT İÇİN;

TLF. : 0-232-251 16 00 / 4186 Belgegeçer (Faks) : 0-232-251 92 78

0-232-251 79 29

TAFİCS : 9-423-4186

Başvuru yapmak için www.tekok.edu.tr internet adresini ziyaret ediniz.

TAAHHÜTNAME

(Noter Tasdikli)

1. Türk Silahlı Kuvvetlerine Muvazzaf Askerî Hâkim Temini; 357 sayılı Askerî Hâkimler Kanunu ve Askerî Hâkim Adaylarının Seçimi ve Yetiştirilmesi Hakkındaki Yönetmelik hükümlerine göre en az dört yıllık hukuk fakültesini bitiren muvazzaf subaylar, yedek subaylık hizmetini yapmakta olanlar ile sivil kaynaktan bayan ve askerlik hizmetini yapmamış erkek adaylardan yapılmaktadır.

2. Bu kapsamda, başvuruda bulunduğum “Muvazzaf Askerî Hâkim” sınıfı personel temin faaliyetlerine ilişkin olarak;

a. Askerî Hâkim olmaya istekli olduğumu,

b. Başvuru durumu, seçim aşamaları (yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testi ve mülakat) ve diğer hususlara ilişkin duyurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yayımlanacağı için yasal tebliğ tarihinin, internette yayımlanan gün başlayacağını bildiğimi,

c. “Herkesin kendi idari işlerini kendisinin takip etmesi sorumluluğu” ilkesinden hareketle ve bilgilerin internet adresinde yayımlanacağı göz önünde bulundurulduğunda, herhangi bir nedenle, www.tekok.edu.tr internet adresinde belirtilen gün, saat ve yerde hazır bulunamamam halinde mazeretimin geçersiz olacağını ve bu durumu kabul ederek, konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

ç. Başvuru için hazırlamam gereken tüm belgelerin incelenmesini müteakip eksik belge bulunması halinde eksik belgeleri tamamlayacağımı, tamamlamamam veya beyan ettiğim bilgilerin doğru olmadığının tespit edilmesi durumunda tüm haklarımı kaybedeceğimi, her türlü işleme itiraz etmeyeceğimi ve konu hakkında ilgili makamlardan herhangi bir hak talep etmeyeceğimi,

d. Seçim aşamaları süresince karşılaşacağım herhangi bir olumsuz olayda (sağlık sorunu, kaza, düşme vb.) her türlü sorumluluğun şahsıma ait olduğunu, Hava Teknik Okullar Komutanlığı başta olmak üzere ilgili devlet kurum ve kuruluşlarından herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

e. Askerî Hâkim temin sınavlarında asıl listede yer alarak başarı ve tercih önceliği ile kuvvet kontenjanlarına göre bir kuvvete yerleştirmemin yapılması durumunda, yedek listeye geçerek başka bir kuvvete geçmeyi talep etmeyeceğimi ve yedek listede kalmam halinde başarı durumuma göre idare tarafından yapılacak yerleştirmeyi kabul ettiğimi,

f. Adaylık öncesi intibak eğitimine çağrılıp belirtilen katılış tarihinde ilgili birlik komutanlıklarına katılmamam halinde, adaylık işlemlerimin sona ereceğini ve herhangi bir hak talebinde bulunmayacağımı,

g. Adaylık öncesi intibak eğitimine katıldıktan sonra, sağlık hariç herhangi bir sebeple ilişiğimin kesilmesi halinde Devletçe yapılan masrafların 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Kanuna göre tahakkuk ettirilerek faiziyle birlikte ödeyeceğimi taahhüt ederim.

(İmza)

T.C.Kimlik Nu: Adı ve Soyadı:

ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ ÇOCUKLARINA AİT BELGE

1. ADAY ÖĞRENCİNİN

Buraya yeni çekilmiş bir fotoğrafınızı yapıştırınız.

TEL ZIMBA KULLANMAYINIZ

T.C.Kimlik Numarası : …………………..………

Adı Soyadı (Tüm adlarınızı açık olarak yazınız) : ……………..……………

Baba Adı (Tüm adlarını açık olarak yazınız : ……………..……………

Doğum Tarihi (Gün/Ay/Yıl olarak belirtiniz) : ……………..……………

Doğum Yeri (İlçe ve İl olarak belirtiniz) : ……………..……………

Nüfusa Kayıtlı Olduğu İlçe Ve İl : ……………..……………

Yukarıda bilgileri yazılı aday öğrencinin şehit / malûl gazi / muharip gazi olan annesi / babasına ait bilgiler aşağıda olduğu gibidir.

2. ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ’NİN

Adı Soyadı : ………………………………………………

Yakınlık Derecesi : BABASI ANNESİ

Sınıfı ve Rütbesi : ………………………………………………

Sicil Numarası : ………………………………………………

Son Görevi : ………………………………………………

………………………………………………………….

Emekli İse Emekli Sicil No : ….……………………………………………

Bağlı Bulunduğu Bakanlık veya Kuvvet K.lığı : …………………………………………………

Yukarıda açık kimliği yazılı adayın; Şehit / Malûl Gazi / Muharip Gazi olan Babası / Annesi ……………………………….. Birlik / Kurumunda görev yaparken …./…./…… tarihinde görev başında ŞEHİT / MALÛL GAZİ / MUHARİP GAZİ olmuştur.

EKLER:

EK-A (1 Adet Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazi’ ye ait kimlik fotokopisi)

EK-B (1 Adet Şehit/Malûl Gazi/Muharip Gazinin maaş aldığına dair belge)

…../…../2012

O N A Y

İMZA VE MÜHÜR

ADI SOYADI :

SINIFI VE RÜTBESİ:

ÜNVANI :

BELGENİN DOLDURULMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

1. Bu belge, Şehit / Muharip Gazi / Malûl Gazi TSK mensubu Subay, Astsubay, Uzman jandarma, Uzman Erbaş ve erbaş / er çocukları ile sivil şehit çocukları için düzenlenir.

2. Bu belge, TSK mensupları için Kuvvet Komutanlıkları / Jandarma Genel Komutanlığı / Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı birlikler tarafından doldurulup onaylanır.

3. Bu belge, TSK dışında sadece şehit çocuğu olanlar için babası / annesinin bağlı bulunduğu Bakanlığın Personel Daire Başkanlığınca, Gönüllü ve Geçici Köy Korucu çocukları için ise olayın olduğu İl Valiliğince doldurulup onaylanır.

4. Belgedeki boş yerleri, kısaltma yapmadan doldurunuz ve seçeneklerdeki uygun olmayan bilgilerin üstünü çiziniz.

5. Bu belge, seçim aşamalarına gelirken aday tarafından getirilecektir.

Incoming search terms:

  • turk kara kuvvetleri
  • tsk logo
  • türk silahlı kuvvetleri logo
  • askeri hakim maaşları
  • askeri hakimlik sınavı 2012
  • askeriye sivil memur alımı 2012
  • askerı sıvıl memur alımı
  • askeri hakim maaşları 2012
  • askeri hakim maasi
  • askeri hakimlik sinavi 2013

İlk Yorumu Siz Yapın “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Memur Alımı Askeri Hakim Alımı 2012”

Yorum Yapın

You must be logged in to post a comment.